Slide background
Slide background

 

UWAGA
Szanowni Państ­wo,
w związku z utrzy­mu­ją­cym się stanem epi­demii wywołanym zakaże­ni­a­mi wirusem SARS-CoV­‑2, w trosce o nasze wspólne bez­pieczeńst­wo, prosimy o ogranicze­nie bezpośred­nich kon­tak­tów do niezbęd­nej potrzeby.

Zale­camy i prefer­u­je­my wyko­rzys­tanie komu­nikacji elek­tron­icznej, tele­fon­icznej, a także kore­spon­dencji trady­cyjnej.
Dziękujemy

U W A G A — P R A C A 

UWAGA 

OHZ Garzyn 
poszukuje 
pracowników 

UWAGA 

Kliknij w ten baner po więcej informacji! 
Kliknij w ten baner po więcej informacji! 
Kliknij w ten baner po więcej informacji! 
Kliknij w ten baner po więcej informacji! 
Kliknij w ten baner po więcej informacji! 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. jest jed­noosobową spółką Skar­bu Państ­wa i należy do spółek hodowlanych o znacze­niu strate­gicznym dla pol­skiego rol­nict­wa. Uprawnienia właś­ci­ciel­skie w sto­sunku do Spół­ki wykonu­je Kra­jowy Ośrodek Wspar­cia Rol­nict­wa. Mis­ją OHZ Garzyn jest prowadze­nie hodowli na najwyższym poziomie w celu zaspoko­je­nia potrzeb pol­skiego rolnictwa.

[title size=“4”]Struktura organizacyjna[/title]

W skład spół­ki wchodzą obec­nie dwa gospo­darst­wa w układzie następu­ją­cych jednostek:

  • Gospo­darst­wo Drob­nin z Mierze­jew­em i Brylewem, Oporówko z Oporowem i Lubonią, Garzyn z Górznem
  • Gospo­darst­wo Knyszyn z Ogrodnikami

 

Na tere­nie wielkopol­s­ki orga­ni­za­cyjnie jest jed­no gospo­darst­wo — Drob­nin i w woj. pod­laskim również jed­no – Knyszyn. Prowad­zone dzi­ałal­noś­ci: Gospo­darst­wo Drob­nin z Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowym, nowoczes­nym warsz­tatem, fer­mą zar­o­dową trzody chlewnej w Brylewie, oborą w Mierze­jew­ie, oborą w Górznie i owczarnią w Brylewie oraz Gospo­darst­wo Knyszyn z oborą w Knyszynie.

 

OHZ GARZYN Sp. z o.o.