Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp. z o. o. Ogłasza zapy­tanie ofer­towe na ser­wis urządzeń udo­jowych, schładzal­niczych, zgar­ni­aczy oborni­ka firmy DeLaval na okres roku od 01.07.2021:
w oborze Górzno hala 2x 10 bok w bok,zgarniacze typu delta
w oborze Mierze­je­wo hala karuzela HBR 24 stanowiska, zgar­ni­acze typu delta
w Oborze Knyszyn hala bok w bok 2x 8 stanowisk.

Proszę o podanie staw­ki godzi­nowej, dojaz­du, cza­su dojaz­du, staw­ki raba­towej od cen kat­a­l­o­gowych poszczegól­nych grup częś­ci zamiennych.
Ofer­ty proszę przysyłać drogą mailową do 02.07.2021 do godz. 11:00
W przy­pad­ku pytań kon­takt pod nr tel. 603395047.