Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione pod­mio­ty do składa­nia ofert na wyko­nanie wyce­ny sprzę­tu:

 

  1. Ład­owar­ka teleskopowa John Deere 3400, rok pro­dukcji 2001
  2. Ciąg­nik rol­niczy Deutz-Fahr Agro­tron, rok pro­dukcji 2004

 

Ofer­ta powin­na zaw­ier­ać:

 

  1. Imię, Nazwisko i adres lub nazwę (fir­mę) i siedz­ibę oferenta.
  2. Ofer­owaną cenę za wyko­nanie usłu­gi.
  3. Kserokopię/skan doku­men­tów upraw­ni­a­ją­cych Oferenta do wykony­wa­nia zamówienia.
  4. Ter­min real­iza­cji zamówienia (prefer­owany do: 27.03.2020 r.) lub inny wskazany przez wykon­aw­cę.

 

 

Ofer­ty należy złożyć do dnia 17.03.2020 r. do godziny 10:00

W siedz­i­bie spół­ki pod adresem:

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34,

64–120 Krzemie­niewo

lub za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej na adres:

garzyn@garzyn.pl

 

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru w całoś­ci lub częś­ci bez poda­nia przy­czyn. Infor­ma­c­je w spraw­ie zaproszenia moż­na uzyskać pod numerem tele­fonu: 511–041-908.

Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie. W związku z tym pro­tokół z otwar­cia ofert nie podle­ga ujawnie­niu. Orga­ni­za­tor infor­mu­je pisem­nie Ofer­en­tów o wynikach prze­tar­gu.