I. Infor­ma­c­je ogólne.

  1. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
  2. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot oferty.

  1. Przed­miotem ofer­ty jest zakup słomy do ście­le­nia z pszeni­cy lub pszenży­ta zbalo­towanej lub do zbalo­towa­nia  ze zbiorów 2021
  2. Ter­min dostawy: żni­wa 2021 – lub inny zapro­ponowany przez oferenta
  3. Miejsce dostawy:
  • Gospo­darst­wo Drob­nin, 64–120 Krzemie­niewo, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie – 500 ton
  • Gospo­darst­wo Knyszyn-Zamek 15, 19–120 Knyszyn, gm. Knyszyn, pow. moniec­ki, woj. pod­lask­ie – 200 ton

III. Miejsce złoże­nia oferty. 

Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę za  pomocą pocz­ty elek­tron­icznej na adres: zakupy@garzyn.pl

IV. Dodatkowe informacje

Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Dar­iusz Kubasik numer tele­fonu 603–395-047 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl