w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa wiaty na maszyny w m. Knyszyn-Zamek” 

I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.
 4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Czesławem Rafałko nr tel. 517–624-408.

II. Przed­miot przetargu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest budowa wiaty na maszyny w m. Knyszyn-Zamek 15, gm. Knyszyn pow. moniec­ki, woj. pod­lask­ie  wraz z uzgod­nieni­a­mi oraz uzyskanie stosownych doku­men­tów                     i poz­woleń wyma­ganych przepisa­mi prawa, pozwala­ją­cych na real­iza­cję zadania.

 

Zakres prac:

 • przy­go­towanie doku­men­tacji pro­jek­towej wraz z uzgodnieniami:

- zlece­nie wyko­na­nia mapy geo­dezyjnej do celów projektowych.

- przy­go­towanie wniosku o ustal­e­nie warunk­ów zabudowy

- przy­go­towanie wniosku o poz­wole­nie na budowę,

- doku­men­tac­ja pro­jek­towa i kosz­to­rys inwestorski

 • uzyskanie stosownych doku­men­tów i poz­woleń wyma­ganych przepisa­mi prawa, pozwala­ją­cych na real­iza­cję zadania:
 • budowa wiaty na maszyny

- obsłu­ga geo­dezyj­na (wyty­cze­nie obiek­tu oraz inwen­taryza­c­ja powykonawcza)

- wymi­ary: dł. 30 m, szer. ok 8 m, wys. ok 6 m,

- spad dachu: jednospadowy

- pokrycie dachowe: blacha trapezowa

- do wyko­rzys­ta­nia słupy inwestora

Oczeki­wany ter­min wyko­na­nia zamówienia: do dnia 29.10.2021 r. lub inny zapro­ponowany przez oferenta.

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę do dnia  07.04.2021 r. do godz. 11.00 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl.
 3. Ofer­ta powin­na być sporząd­zona czytel­nie w języku pol­skim oraz zawierać:

- deklarację wyko­na­nia zamówienia.

-  ter­min real­iza­cji zamówienia

-  cenę net­to i brut­to wyrażoną w PLN za czyn­noś­ci objęte przed­miotem zamówienia

-  niezbędne uprawnienia pro­jek­tan­ta oraz aktu­alne zaświad­cze­nie z PIIB

-  aktu­al­ny odpis z KRS lub CEIDG

-  ref­er­enc­je lub inne doku­men­ty równoważne

4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje.

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl.