w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa samochodowej wagi najazdowej 60 t” 

 I. Infor­ma­c­je ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.
 4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Woj­ciechem Sko­rup­ka, nr tele­fonu 697–720-678.

II. Przed­miot przetargu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest budowa elek­tron­icznej wagi samo­chodowej najaz­dowej  60 t  w miejs­cowoś­ci Drob­nin 3a, 64–120 Krzemie­niewo, gm. Krzemie­niewo, pow. leszczyńs­ki,  woj. wielkopol­skie, dz. nr 298.

Zakres prac:

 • przy­go­towanie doku­men­tacji pro­jek­towej wraz z uzgod­nieni­a­mi, (posi­adamy mapę do celów projektowych)

- przy­go­towanie wniosku o poz­wole­nie na budowę/zgłoszenie budowy,

- obsłu­ga geo­dezyj­na (wyty­cze­nie obiek­tu oraz inwen­taryza­c­ja powykonawcza)

 • uzyskanie stosownych doku­men­tów i poz­woleń wyma­ganych przepisa­mi prawa, pozwala­ją­cych na real­iza­cję zadania
 • możli­wość waże­nia zestawu samo­chodowego (samochód + przyczepa)
 • waże­nie do 60 t
 • elek­tron­i­ka umożli­wia­ją­ca odczyt z zewnątrz biurowca
 • doprowadze­nie prze­wodów i zgranie z sys­te­mem kom­put­erowym w biurowcu
 • sys­tem zapisy­wa­nia odczytów wagowych
 • syg­nal­iza­c­ja świetlna
 • legal­iza­c­ja
 • utwardze­nie terenu wokół wagi
 • dostawa, rozładunek, mon­taż,  prace budowlane i przyłączeniowe

Oczeki­wany ter­min wyko­na­nia zamówienia: do dnia 29.10.2021 r. lub inny zapro­ponowany przez oferenta.

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę do dnia 07.04.2021 r. do godz. 11.00 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl.
 3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at serwisu.
 4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje.

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl., w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Woj­ciech Sko­rup­ka                nr tel. 697–720-678