w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup kół do ciągników do uprawy międzyrzędowej” 

I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot przetargu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup kół do ciąg­ników do uprawy międzyrzędowej:

  1. Ciąg­nik John Deere 6930 – obec­nie posi­a­da ogu­mie­nie 540/65R28 przód oraz 650/65R38 tył

- ogu­mie­nie 520/85R38 szt.2

- ogu­mie­nie 420/85R28 szt.2

- fel­ga dla rozmi­aru opon 520/85R38 szt.2

 

2. Ciąg­nik John Deere 6195M – obec­nie posi­a­da ogu­mie­nie 540/65R30 przód oraz 650/65R42 tył

- ogu­mie­nie 270/95R54 szt.4

- ogu­mie­nie 270/95R38 szt. 2

- fel­ga dla rozmi­aru opon 270/95R38 szt.2

- fel­ga dla rozmi­aru opon 270/95R54 szt.4 ze sprzęga­mi z odstępem pomiędzy koła­mi 45 cm

 

- fab­rycznie nowe –  podać rok produkcji

 

Ter­min dostawy: do 26.03.2021 r.  lub inny, zapro­ponowany przez oferenta.

Adres dostawy: Drob­nin 3a, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia 5 mar­ca 2021 r. do godz. 11.00  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji,
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69

lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Alfred Traw­ińs­ki nr tel. 517–025-708.

Umowa pro­jekt