na wyko­nanie podłączenia do kanal­iza­cji san­i­tarnej nieru­chomoś­ci poprzez studzienkę przyłączeniową

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.)                                  

 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn    ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.
 4. Przed złoże­niem ofer­ty konieczne jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Mar­i­anem Jankowskim, nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl

 

II. Przed­miot ofer­ty.

Przed­miotem ofer­ty wyko­nanie podłączenia do kanal­iza­cji san­i­tarnej nieru­chomoś­ci poprzez

studzienkę przyłączeniową.

 

Wykaz nieru­chomoś­ci:

- Lubo­nia – budynek  nr 20 (ok. 45 mb)

- Mierze­je­wo – budyn­ki nr 9 i 10 (ok. 108 mb)

- Górzno – budynek nr 38 (ok. 42 mb)

- Oporówko – budynek nr 31(ok. 60 mb)

- Oporowo – budynek nr 1 (ok. 36 mb)

 

Warun­ki jakie powin­na speł­ni­ać wewnętrz­na insta­lac­ja kanal­iza­cyj­na:

 

 1. Połącze­nie insta­lacji wewnętrznej z siecią za pomocą rur PCV160 ze spad­kiem w

kierunku sieci min 1%

 1. Połączenia muszą być szczelne, aby zapo­biec infil­tracji wody opad­owej i wód grun­towych
 2. Zakaz podłączenia do sieci kanal­iza­cyjnej wód opad­owych (ryn­ny i rury spus­towe oraz studzien­ki terenów utward­zonych)
 3. Insta­lac­ja wewnętrz­na powin­na posi­adać odpowi­etrze­nie
 4. W razie koniecznoś­ci na insta­lacji powinien być zamon­towany zawór zwrot­ny
 5. Przed zasy­paniem wykopu i utwardze­niu terenu po pra­cach ziem­nych należy powiadomić tele­fon­icznie Zakład Usług Wod­nych we Wschowie Sp. z o. o. pod nr 607 393 907 w celu uzgod­nienia ter­minu odbioru insta­lacji.

 

Ter­min wyko­na­nia: do dnia 31.12.2020 r.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  27 październi­ka 2020 r. do godz. 1000 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
 2. Dodatkowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu 65–536-60–69.
 3. Oso­ba do kon­tak­tu p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69

lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl