na wyko­nanie rocznego przeglą­du budynków i budowli

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.)                                  

 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn    ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot ofer­ty.

Przed­miotem ofer­ty jest roczny przegląd budowlany budynków i budowli będą­cych włas­noś­cią Zamaw­ia­jącego.

 

Wykon­aw­ca zobow­iązu­je się sporządz­ić i dostar­czyć Zamaw­ia­jące­mu pro­tokoły z przeglą­du  w formie papierowej oraz elek­tron­icznej wraz z zalece­ni­a­mi w ter­minie 3 dni od daty zakończenia robót.

 

Ter­min wyko­na­nia przeglą­du do 31.12.2020 r. lub inny zapro­ponowany przez oferenta

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia 14 październi­ka 2020 r. do godz. 1000 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  2. Do ofer­ty należy dołączyć: kopie zaświad­czeń upraw­ni­a­ją­cych do wyko­na­nia przed­mio­tu zamówienia.

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1.     Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Dodatkowe infor­ma­c­je dostęp­ne są w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra — wykaz  budynków i budowli obję­tych przeglą­dem.
  3. Oso­ba do kon­tak­tu p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69

lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl