w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045  z późn. zm.) na zadanie: „Zakup kom­put­erów stacjonarnych typu AiO – 3 szt.”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Zakup kom­put­erów stacjonarnych typu AiO – 3 szt. o następu­ją­cych para­me­tra­ch:

Pro­ce­sor Intel Core i7-9700T (8 rdzeni, 2.00 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache)

Chipset Intel H370

Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz)

Maksy­mal­na obsługi­wana ilość pamię­ci RAM 32 GB

Licz­ba gni­azd pamię­ci (ogółem / wolne) 2/0

Typ ekranu Matowy, LED, IPS

Przekąt­na ekranu 23,8″

Rozdziel­czość ekranu 1920 x 1080 (Full­HD)

Kar­ta graficz­na Intel UHD Graph­ics 630

Wielkość pamię­ci kar­ty graficznej Pamięć współdzielona

Dysk SSD PCIe 512 GB

Wbu­dowane napędy opty­czne Brak

Dźwięk Wbu­dowany mikro­fon, Zin­te­growana kar­ta dźwiękowa, Wbu­dowane głośni­ki stereo

Kam­era inter­ne­towa 1.0 Mpix

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Blue­tooth

Złącza — pan­el przed­ni Czyt­nik kart pamię­ci — 1 szt.

Złącza — pan­el tyl­ny:

USB 2.0 — 2 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) — 2 szt.

Wyjś­cie słuchawkowe/wejście mikro­fonowe — 1 szt.

RJ-45 (LAN) — 1 szt.

HDMI out — 1 szt.

DC-in (wejś­cie zasi­la­nia) — 1 szt.

Zasi­lacz 90 W

Zain­stalowany sys­tem oper­a­cyjny Microsoft Win­dows 10 Pro PL (wer­s­ja 64-bitowa)

Dołąc­zone opro­gramowanie Nośnik z sys­te­mem MS Win­dows 10 Pro PL 64bit

Dołąc­zone akce­so­ria Zasi­lacz, Mysz bezprze­wodowa, Klaw­iatu­ra bezprze­wodowa

Gwaranc­ja min. 24 miesiące

 

Mod­el speł­ni­a­ją­cy ww. wyma­gania HP 24 AiO i7-9700T/16G­B/512/Win10Px IPS Black. Ofer­ta może przed­staw­iać inne kom­put­ery typu AiO, speł­ni­a­jące min­i­mum powyższe wyma­gania.

 

Ter­min dostawy:  najszyb­szy, zapro­ponowany przez oferenta.

 

Adres dostawy: Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia 2 październi­ka 2020 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
 3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego.
 4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tel. 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych Artur Hof­man  nr tel. 65–536-60–56.

Pro­jekt umowy — zał. nr 1