na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).                                 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot ofer­ty.

Przed­miotem ofer­ty jest wyko­nanie  oper­atu sza­cunkowego nieru­chomoś­ci zabu­dowanej budynka­mi inwen­tarski­mi stanow­iącej aport Spół­ki położony­mi w Ogrod­nikach, gmi­na Knyszyn, pow. moniec­ki, woj. pod­lask­ie, składa­jącej się z  dzi­ał­ki nr 323/6 o pow. 5,1554 ha, dzi­ał­ki nr 323/9 o pow. 0,8281 ha i dzi­ał­ki nr 323/11 o pow. 0,3818 ha.

Cel wyce­ny: przy­go­towanie nieru­chomoś­ci do sprzedaży.

Ter­min wyko­na­nia oper­atu: 31.10.2020 r.  lub inny szyb­szy zapro­ponowany przez oferenta.

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.                       

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  2 październi­ka 2020 r. do godz. 11.00  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: ter­min wyko­na­nia, warun­ki płat­noś­ci,
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć kserokopię doku­men­tów upraw­ni­a­ją­cych do wyko­na­nia zamówienia

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl