Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usłu­gowe kopanie buraków kom­ba­jnem samo­bieżnym:

 

- 6–cio rzę­dowym z kołowym sys­te­mem kopią­cym, z odliś­cian­iem i ogław­ian­iem,

z roz­drab­ni­an­iem liś­ci, bez noży odci­na­ją­cych głów­ki buraków – sys­tem zwany FRONT

MULCZER

- kopanie buraków i pryz­mowanie na danym polu lub na wskazanym miejs­cu skład­owa­nia

- ter­miny kopa­nia:

15–18.09.2020 r. – 35,85 ha (m. Garzyn)

24–27.09.2020 r. – 46,72 ha (m. Frankowo)

 

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

Ofer­ty należy przesłać pocztą na adres:

 

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34

64–120 Krzemie­niewo

 

-  lub pocztą elek­tron­iczną na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty należy przesłać do dnia 26.08.2020. do godz. 1100.

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu 517–025-708.

 

Zamówie­nie usłu­gi po zaak­cep­towa­niu ceny.