w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i montaż hali udojowej w Mierzejewie”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

 1. Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703 — 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.
 4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Dar­iuszem Kubasikiem, nr tele­fonu 603–395-047.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup i mon­taż hali udo­jowwej typu bok w bok 2x16 i jej mon­taż wraz z wyposaże­niem oraz urządze­niem do napędza­nia krów. W skład inwest­y­cji wchodz­ić będzie dostar­cze­nie i mon­taż zastępczej hali udo­jowej min 20 stanowisk, oraz demon­taż ist­niejącej karuzelowej hali udo­jowej.

Zakres prac:

Hala udo­jowa 2x 16 bok w bok

 • Nowe urządzenia
 • Wyko­rzys­tanie ist­niejącego pro­gra­mu do zarządza­nia sta­dem Del­pro lub inny pro­gram wyko­rzys­tu­ją­cy tagi firmy “NEDAP
 • Możli­wość wprowadzenia nr krowy na poszczegól­nym stanowisku udo­jowym
 • Wygrodzenia o pod­wyżs­zonej wytrzy­małoś­ci odpowiada­jące pra­cy ciągłej z szy­bkim wyjś­ciem i wejś­ciem krów — bram­ki rozdziela­jące krowy mocow­ane do wygrodzeń.
 • Pod­wyżs­zony próg stanowisk udo­jowych ze stali kwa­sood­pornej uniemożli­wia­ją­cy zsunię­cie nóg krowy do kanału udo­jowego.
 • Insta­lac­ja mlecz­na powyżej 100 mm
 • Agre­gaty próżniowe na falown­ikach
 • Automaty­ka udo­jowa w obu­dowie ze stali kwa­sood­pornej w zabu­dowie jed­no­litej
 • Kolek­tor aparatu udo­jowego met­alowy
 • Mierni­ki mle­ka uznane przez ICAR i PFHiPM wyposażone w funkcję prze­wod­noś­ci mle­ka
 • Funkc­ja automaty­cznego odłączenia pod­ciśnienia w przy­pad­ku zrzuce­nia aparatu udo­jowego
 • Automaty­czne rozpoczę­cie doju po sięg­nię­ciu aparatu udo­jowego
 • Automaty­czne poziomowanie aparatu udo­jowego
 • Automaty­czne płukanie aparatów udo­jowych po każdej wydo­jonej krowie z możli­woś­cią uży­cia deter­gen­tu
 • Myj­nia automaty­cz­na z możli­woś­cią pod­grze­wa­nia wody myjącej
 • Kom­pre­sor bezole­jowy

Bram­ka popędza­ją­ca sterowana z kanału dojarza

Dostawa i mon­taż zastępczej dojarni min­i­mum 20 stanowisk

Demon­taż ist­niejącej karuzeli 24 — stanowiskowej

 

Uwa­gi: W skład inwest­y­cji wchodzi propozy­c­ja rozwiąza­nia ciągów komu­nika­cyjnych i tech­nicznych w ist­nieją­cych budynkach oraz umiejs­cowie­nie zastępczej hali udo­jowej na czas demon­tażu i mon­tażu nowej hali udo­jowej.

 

Oczeki­wany ter­min dostawy i mon­tażu do dnia 31.12.2020 r. lub inny zapro­ponowany przez oferenta.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę do dnia  24.08.2020 r. do godz. 11.00 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
 3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji.

iv. Dodatkowe infor­ma­c­je.

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl. w spraw­ie zakre­su prac i para­metrów tech­nicznych  p. Dar­iusz Kubasik nr tel. 603–395-047.