w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup ładowarki teleskopowej przegubowej”   

I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup ład­owar­ki teleskopowej przegubowej o nast. para­me­tra­ch:

- moc min. 55 KW

- udźwig min. 1600 kg

- wysokość pod­noszenia min. 5 m

- napęd hydrostaty­czny z amortyza­cją ramienia

- wysokość maszyny max. 2,5 m

- sze­rokość maszyny max. 1,8 m

- koła 500/45–20

- świadect­wo homolo­gacji

- światło robocze i trans­portowe

- wyposaże­nie – szer. max. 1,9 m: pale­ci­ak, szyfla, szyflo-krokodyl, widły do balotów

- fab­rycznie nowa –  podać rok pro­dukcji

 

Ter­min dostawy: do 30.09.2020 r.  lub inny, zapro­ponowany przez oferenta.

 

Adres dostawy: Gospo­darst­wo Drob­nin, obo­ra Mierze­je­wo, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  4 sierp­nia  2020 r. do godz. 11.00  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwaran­cyjnego.
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

 

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69   lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Dar­iusz Kubasik nr tel. 603–395-047.

Umowa pro­jekt