escort bodrum escort antalya Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN

w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)  na wykonanie usług geodezyjnych.

 

I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot przetargu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest sporządze­nie mapy dla celów pro­jek­towych dla częś­ci działki

nr 41 (10 ha), obręb Lubo­nia, gmi­na Krzemieniewo.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  27 lip­ca 2020 r. do godz. 11.00  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
 3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać nast. dokumenty:
 1. deklarację wyko­na­nia zamówienia
 2. kserokopię doku­men­tów upraw­ni­a­ją­cych do wyko­na­nia zamówienia
 3. ter­min real­iza­cji zamówienia – wskazany przez oferenta
 4. cenę za wyko­nanie usługi

IV. Dodatkowe informacje.

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
 2. Dodatkowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr  tele­fonu 65–536-60–69.