escort bodrum escort antalya Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN

w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.) na zadanie: „Zakup zamiatarki do ciągnika Ursus C‑330”  

I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot przetargu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup zami­atar­ki do ciąg­ni­ka Ursus C‑330 :

- mocow­anie tylne

- fab­rycznie nowa –  podać rok produkcji

W ofer­cie proszę podać para­me­try tech­niczne zamiatarki.

 

Ter­min dostawy: do 31.07.2020 r.  lub inny, zapro­ponowany przez oferenta.

 

Adres dostawy: Drob­nin 3A, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  08.07. 2020 r. do godz. 11.00 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwarancyjnego.
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe informacje

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69

lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Dar­iusz Kubasik nr tel. 603–395-047.

Załącznik nr 1