OGŁOSZENIE

 

 

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.  ogłasza sprzedaż ofer­tową na nw. sprzęt:

 

L.p. Nazwa Nr. rejes­tra­cyjny Nr. inwen­tar­zowy Ustalona cena brut­to w zł
1 Ciąg­nik rol­niczy Ursus 1224 PLE 50GG B/103/746 12 000,00

 

Specy­fikac­ja:

- mod­el 1224

- rok pro­dukcji 1989

- brak przeglą­du

- aktu­alne ubez­piecze­nie

- uszkod­zony

 

Ofer­ty należy złożyć do dnia 10.07.2020 r. do godziny 10:00

W siedz­i­bie spół­ki pod adresem:

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34,

64–120 Krzemie­niewo

lub za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej na adres:

garzyn@garzyn.pl

 

Sprzęt moż­na oglą­dać w dni robocze od poniedzi­ałku do piątku w miejs­cowoś­ci Garzyn po wcześniejszym umówie­niu.
Ist­nieje możli­wość uru­chomienia sprzę­tu tylko i wyłącznie w dniu: 09.07.2020 w godz­i­nach: 11:00–13:00. (UWAGA zmi­ana ter­minu ze względów losowych na czwartek, za utrud­nienia przeprasza­my).

 

 

 

Warun­ki udzi­ału w prze­tar­gu:

  1. Ofer­ta powin­na zaw­ier­ać ofer­owaną cenę brut­to w zł wg. załączni­ka 1 do ogłoszenia
  2. Należy złożyć oświad­cze­nie o stanie tech­nicznym stanow­iące załącznik 2 do ogłoszenia

 

 

W przy­pad­ku złoże­nia po ter­minie, błęd­nej lub niekom­plet­nej ofer­ty nie będzie ona roz­pa­try­wana.

 

Kry­teri­um wyboru ofer­ty jest najwyższa zapro­ponowana cena.

Sprzeda­ją­cy zobow­iązu­je się niezwłocznie po wyłonie­niu zwycięz­cy o poin­for­mowa­niu wszys­t­kich ofer­en­tów drogą mailową lub tele­fon­iczną.

Naby­w­ca jest zobow­iązany zapłacić cenę naby­cia w ter­minie nie dłuższym jak 7 dni od rozstrzyg­nię­cia prze­tar­gu oraz w ciągu 14 dni ode­brać sprzęt.

 

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru w całoś­ci lub częś­ci bez poda­nia przy­czyn. Infor­ma­c­je w spraw­ie ogłoszenia moż­na uzyskać pod numerem tele­fonu: 511–041-908.

Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie. W związku z tym pro­tokół z otwar­cia ofert nie podle­ga ujawnie­niu.

Załącznik 1 — for­mu­la­rz ofer­towy

Załącznik 2 — oświad­cze­nie