Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

  1. Usłu­gowe pra­sowanie słomy prasą wielko­gabary­tową (duża kost­ka), sło­ma pocię­ta

na 2 cm – ok. 1000 ton „+ — 10%”.

W ofer­cie należy podać:

- typ maszyny z rodza­jem cię­cia słomy

- wielkość kost­ki

- wagę kost­ki

- cenę usłu­gi (maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem)

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,     powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

  1. Usłu­gowe pra­sowanie słomy prasą wielko­gabary­tową (duża kost­ka), sło­ma pocię­ta

na 2 cm – ok. 400 ton „+ — 10%”.

W ofer­cie należy podać:

- typ maszyny z rodza­jem cię­cia słomy

- wielkość kost­ki

- wagę kost­ki

- cenę usłu­gi (maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem)

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn,  powiat moniec­ki, woj. pod­lask­ie.

 

Ter­min wyko­na­nia usłu­gi: – planowany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi 15.07.2020 r.

 – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi dwa dni przed rozpoczę­ciem usłu­gi. (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych)            

 

Ofer­ty należy przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34

64–120 Krzemie­niewo

 

-  lub pocztą elek­tron­iczną na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty należy przesłać do dnia 03.07.2020. do godz. 1100.

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu 65–536-60–52  lub 603–395-047.

 

Zamówie­nie usłu­gi po zaak­cep­towa­niu ceny.