Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34,

64–120 Krzemie­niewo zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na węgiel kra­jowy:

1.      Węgiel orzech — z akcyzą 24 t
- wartość opałowa 25.000 Kj/kg
- popiół 8 — 10 %
- siar­ka 0,6 — 0,8 %
- wilgo­t­ność max. 10 %

 

2.      Węgiel orzech — bez akcyzy 24 t
- wartość opałowa 25.000 Kj/kg
- popiół 8 — 10 %
- siar­ka 0,6 — 0,8 %
- wilgo­t­ność max. 10 %

 

3.      Miał węglowy — bez akcyzy 24 t
- wartość opałowa 25.000 Kj/kg
- popiół 8 — 10 %
- siar­ka 0,6 — 0,8 %
- wilgo­t­ność max. 10 %

 

W ofer­cie proszę podać pochodze­nie (z jakiej kopal­ni) i gran­u­lację.

 

Ter­min real­iza­cji: proszę podać możli­wy ter­min real­iza­cji.

 

 

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną  na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty należy przesłać do dnia 26.06.2020 r. do godz. 1000.

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn. Dodatkowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu 65–536-60–69.

 

Zamówie­nie usłu­gi po zaak­cep­towa­niu ceny.