w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i montaż systemu odzysku ciepła z mleka”   

I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup i mon­taż  sys­te­mu odzysku ciepła z mle­ka, w oborze Mierze­je­wo 64–120 Krzemie­niewo, gm. Krzemie­niewo, pow. leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie,

Specy­fikac­ja:

 • nowe urządze­nie
 • na dwie lub cztery sprężar­ki
 • zbiornik o poj. 500 litrów płaszc­zowy
 • odporny na korozję
 • odporny na twardą wodę

Proszę podać  ter­min dostawy i mon­tażu.

 

Adres dostawy: Gospo­darst­wo Drob­nin, obo­ra Mierze­je­wo, 64–120 Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  25 maja 2020 r. do godz. 11.00 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
 3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji,
 4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69

lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Dar­iusz Kubasik nr tel. 603–395-047.

umowa pro­jekt