na pełnie­nie funkcji inspek­to­ra nad­zoru inwest­orskiego przy remon­cie budynku inwen­tarskiego – obo­ry w zakre­sie odbu­dowy zniszc­zonych frag­men­tów obiek­tu oraz wymi­any pokrycia dachowego

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.)                                   

 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23   kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn     ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.
  4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Mar­i­anem Jankowskim, nr tele­fonu 65–536-60–69.

II. Przed­miot ofer­ty.

Przed­miotem ofer­ty jest pełnie­nie funkcji inspek­to­ra nad­zoru inwest­orskiego przy remon­cie budynku inwen­tarskiego – obo­ry w zakre­sie odbu­dowy zniszc­zonych frag­men­tów obiek­tu orazwymi­any pokrycia dachowego w miejs­cowoś­ci Górzno, 64–120 Krzemie­niewo, gm. Krzemie­niewo, pow. leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie, dz. nr 250/1, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1032/A.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  26 maja 2020 r. do godz. 1100  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Do ofer­ty należy dołączyć:

- kopie zaświad­czeń upraw­ni­a­ją­cych do wyko­na­nia przed­mio­tu zamówienia w tym doku­men­ty

potwierdza­jące posi­adanie przez osobę wykonu­jącą nadzór inwest­ors­ki kwal­i­fikacji, o których

mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka­mi

- kopię przy­należnoś­ci  do PIIB

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1.  Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Dodatkowe infor­ma­c­je dostęp­ne są  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra.
  3. Oso­ba do kon­tak­tu p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl