w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup samochodu osobowego szt. 2”. 

 I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup dwóch samo­chodów osobowych  o nast. para­me­tra­ch:

- dis­el poj. 1,4–1,8 (4 cylindry)

- moc sil­ni­ka pow. 109 KM

- osłona pod sil­nik met­alowa

- kon­tro­la trakcji + sys­tem hamowa­nia pod górę

- prześwit pow. 200 mm

- tem­po­mat i ogranicznik pręd­koś­ci

- obręcze kół ze stopów lek­kich plus opony zimowe 16ʺ

- reg­u­lac­ja kierown­i­cy

- podusz­ki boczne i kur­tynowe

- pod­grze­wane lus­ter­ka

- elek­tryczne szy­by z wyłącznikiem impul­sowym od strony kierow­cy

- czu­jni­ki cofa­nia lub kam­era cofa­nia

- zestaw głośnomówią­cy

- fotel kierow­cy z reg­u­lacją wysokoś­ci

- tyl­na kana­pa składana 1/3–2/3

- dywani­ki gumowe + bagażnik

- boczne list­wy ochronne na drzwi

- osłony nad­koli

- wzmoc­nie­nie progu bagażni­ka

- chla­pacze przód

- tapicer­ka szara lub czarna

- kierown­i­ca wielo­funkcyj­na

- koło zapa­sowe

- kolor —  sre­brny

- kli­matyza­c­ja automaty­cz­na

- nowy – podać rok pro­dukcji

Proszę o podać: , pojem­ność sil­ni­ka, ilość drzwi, pojem­ność bagażni­ka ( wymi­ary: wysokość , sze­rokość, dłu­gość).

 

Ter­min dostawy: zapro­ponowany przez oferenta.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia 22 maja  2020 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl .
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwaran­cyjnego.

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69  lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Alfred Traw­ińs­ki  nr tel. 517–025-708.