w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej na  dos­tosowanie wewnętrznej stacji trans­for­ma­torowej w Knyszynie-Zamku”

I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.
  4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Czesławem Rafałko, nr tele­fonu 517–624-408.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest wyko­nanie  doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej (w tym kosz­to­rysy inwest­orskie i prze­tar­gowe) na  dos­tosowanie wewnętrznej stacji trans­for­ma­torowej w Knyszynie-Zamku do nowego układu zasi­la­nia z pro­jek­towanej linii kablowej SN Knyszyn-Kryp­no wraz   z uzgod­nieni­a­mi oraz uzyskanie stosownych doku­men­tów i poz­woleń wyma­ganych przepisa­mi prawa, pozwala­ją­cych na real­iza­cję zada­nia.

Zakres opra­cow­a­nia:

- pro­jekt linii kablowej  15 kV od pro­jek­towanej linii PGE do ist­niejącej stacji trans­for­ma­torowej

Knyszyn-Zamek (zami­ast lik­wid­owanego przyłącza napowi­etrznego)

- wymi­ana odłączni­ka i pola trans­for­ma­torowego na nowe pole odłącznikowe i trans­for­ma­torowe

z bez­piecznika­mi w stacji SN

- wymi­ana ist­niejącego trans­for­ma­to­ra o mocy 250 kVA na trans­for­ma­tor o mocy 400 kVA

- dos­tosowanie wewnętrznych insta­lacji w budynku stacji SN do powyższych zmi­an

 

Po stron­ie Wykon­aw­cy jest zlece­nie wyko­na­nia mapy geo­dezyjnej do celów pro­jek­towych.

 

Oczeki­wany ter­min wyko­na­nia zamówienia: do dnia 31.10.2020 r. lub inny  zapro­ponowany

przez oferenta.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  12 maja 2020 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  1. Ofer­ta powin­na być sporząd­zona czytel­nie w języku pol­skim oraz zaw­ier­ać: a) deklarację wyko­na­nia zamówienia.b) ter­min real­iza­cji zamówienia c) cenę net­to i brut­to wyrażoną w PLN za czyn­noś­ci objęte przed­miotem zamówienia d) niezbędne uprawnienia e) aktu­alne zaświad­cze­nie z PIIB
  2. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do zaproszenia).

 

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl

Pro­jekt umowy