Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy:

1. miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

- planowana ilość ziar­na: 1500 ton

            - przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 15.09.2020 r. – dopre­cy­zowanie   ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru.

(ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych )

- usłu­ga maszyny z bocznym wysypem na polu

- koszt należy podać w rozbi­ciu: maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem + pali­wo

 

2.  — miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn,  powiat moniec­ki, woj. pod­lask­ie.

- planowana ilość ziar­na: 400 ton

- przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 25.09.2020 r. – dopre­cy­zowanie   ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru.

(ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych )

- usłu­ga maszyny z tunelem na rękaw

- koszt należy podać w rozbi­ciu: maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem + pali­wo

+ rękaw foliowy

Ofer­ty należy przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34

64–120 Krzemie­niewo

-  lub pocztą elek­tron­iczną na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty należy przesłać do dnia  20.04.2020 r. do godz. 1100.

Ofer­ta powin­na być wiążą­ca nie krócej niż miesiąc od daty jej złoże­nia.

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu 603–395-047.

Zamówie­nie po zaak­cep­towa­niu ceny.