Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup:

I. Dla gosp. Drob­nin:

  1. Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 210 µm dł. 75 m śr. 2,7 m  30 szt.
  2. Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 210 µm dł. 60 m śr. 2,7 m   10 szt.
  3. Folia silosowa biało-czarna, grubość min. 150 µm

dł. 200 m szer. 20 m                                      1szt.

dł. 200 m szer. 16 m                                      1szt.

dł. 240 m szer.   8 m                                      1szt.

  1. Folia pod­kład­owa, grubość min. 40 µm

dł. 200 m szer. 20 m                                      1 szt.

dł. 200 m szer. 18 m                                      1 szt.

dł. 200 m szer. 10 m                                       1 szt.

dł. 240 m szer.   8 m                                      1 szt.

Adres dostawy: Drob­nin 3A, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

II. Dla gosp. Knyszyn:

  1. Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 210 µm dł. 75 m śr. 2,7 m      10 szt.

Adres dostawy: Knyszyn-Zamek 15, 19–120 Knyszyn, gm. Knyszyn, pow. moniec­ki,   woj. pod­lask­ie.

Ter­min dostawy do 15.05.2020 r. lub inny zapro­ponowany przez oferenta

 

Ofer­ty należy przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34

64–120 Krzemie­niewo

-  lub pocztą elek­tron­iczną na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty należy przesłać do dnia 20.04.2020 r. do godz. 1100.

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn. Dodatkowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu 603–395-047.