Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę koszenia kukury­dzy na kiszonkę

 

  1. Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

- zbiór kukury­dzy w ter­minie 10–15 sier­pień 2020 r., uza­leżniony od warunk­ów

atmos­fer­ycznych

- obszar ok. 200–260 ha – uza­leżnione od plonu

- tech­nolo­gia zbioru typu shred­lage

- dłu­gość cię­cia siecz­ki 28–30 mm

  1. Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn,   powiat moniec­ki, woj. pod­lask­ie.

- zbiór kukury­dzy w ter­minie  15 sier­pień 2020 r., uza­leżniony od warunk­ów

atmos­fer­ycznych

- obszar ok. 80–100 ha – uza­leżnione od plonu

- tech­nolo­gia zbioru typu shred­lage

- dłu­gość cię­cia siecz­ki 28–30 mm

Proszę o podanie ceny usłu­gi z oper­a­torem oraz pali­wem i bez pali­wa

Ofer­ty należy przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34

64–120 Krzemie­niewo

-  lub pocztą elek­tron­iczną na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty należy przesłać do dnia  20.04.2020 r. do godz. 1100.

Ofer­ta powin­na być wiążą­ca nie krócej niż miesiąc od daty jej złoże­nia.

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu 603–395-047.

Zamówie­nie usłu­gi po zaak­cep­towa­niu ceny.