w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup i montaż zabudowy skrzyni ładunkowej do samochodu Dacia Dokker”. 

I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup i mon­taż zabu­dowy skrzyni ładunkowej do samo­chodu Dacia Dokker”.  zgod­nie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia:

 

 • ustaw­ie­nie zabu­dowy – równoległe do tyl­nych drzwi
 • sze­rokość 115 cm
 • wysokość 110 cm

Ter­min mon­tażu: najszyb­szy, zapro­ponowany przez oferenta.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  13 mar­ca  2020 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl .
 3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji,

 

 IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69  lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie zabu­dowy  p. Dar­iusz Kubasik  nr tel. 603–395-047.

Załącznik nr 1