w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zestaw do monitorowania obiektów inwentarskich – szt. 2” 

I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.
  4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Dar­iuszem Kubasikiem nr tel. 603–395-047.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup i mon­taż  dwóch zestawów do mon­i­torowa­nia obiek­tów inwen­tars­kich (obiekt Górzno i Mierze­je­wo).

Specy­fikac­ja (1 zestawu):

- rejes­tra­tor

- kam­era HD 6 szt.
— kam­era HD uruchami­ane na czu­jnik ruchu 3 szt. nagry­wanie również nocą
— dysk umożli­wia­ją­cy  co najm­niej miesięczny zapis
— kabel lub ante­ny nie zakłó­ca­jące pra­cy czyt­ników i urządzeń udo­jowych i zarządza­ją­cych

sta­dem

- szaf­ka na klucz do rejes­tra­to­ra
— mon­i­tor min. 36″ z uch­wytem reg­u­lowanym do mocow­a­nia na ścianę
— możli­wość pod­pię­cia do inter­net

 

Ter­min dostawy i mon­tażu: do 30.04.2020 r.  lub inny, zapro­ponowany przez oferenta.

 

Adres dostawy: Gospo­darst­wo Drob­nin, obiekt Górzno i Mierze­je­wo, 64–120 Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  18 mar­ca 2020 r. do godz. 11.00  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwaran­cyjnego.
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

 

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69

lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Dar­iusz Kubasik  nr tel. 603–395-047.

umowa pro­jekt