w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej na  dos­tosowanie wewnętrznej stacji trans­for­ma­torowej w Knyszynie-Zamku”

I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.
 4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Czesławem Rafałko, nr tele­fonu 517–624-408.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest wyko­nanie  doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej (w tym kosz­to­rysy inwest­orskie i prze­tar­gowe) na  dos­tosowanie wewnętrznej stacji trans­for­ma­torowej w Knyszynie-Zamku do nowego układu zasi­la­nia z pro­jek­towanej linii kablowej SN Knyszyn-Kryp­no wraz z uzgod­nieni­a­mi oraz uzyskanie stosownych doku­men­tów i poz­woleń wyma­ganych przepisa­mi prawa, pozwala­ją­cych na real­iza­cję zada­nia.

 

Zakres opra­cow­a­nia:

- trans­for­ma­tor moc 400 kVA

- rozdziel­nia 24 kV 3- polowa: 2 pola odłącznikowe i pole trans­for­ma­torowe  Safer­ing (pole odłącznikowe z odłącznikiem 630 A; pole trans­for­ma­torowe z bez­piecznika­mi bez napę­du sil­nikowego)

- kom­plet głow­ic podłączenia kabli

- kabel 3xYHAKS 1x70 mm2

- osłona AROT DVK 160

- badanie kabli

- ułoże­nie kabla (3 żyły) ok. 150 mb

Po stron­ie Wykon­aw­cy jest zlece­nie wyko­na­nia mapy geo­dezyjnej do celów pro­jek­towych.

 

Oczeki­wany ter­min wyko­na­nia zamówienia: do dnia 31.07.2020 r. lub inny  zapro­ponowany

przez oferenta.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  17 mar­ca 2020 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
 1. Ofer­ta powin­na być sporząd­zona czytel­nie w języku pol­skim oraz zaw­ier­ać:
 2. a) deklarację wyko­na­nia zamówienia.
 3. b) ter­min real­iza­cji zamówienia
 4. c) cenę net­to i brut­to wyrażoną w PLN za czyn­noś­ci objęte przed­miotem zamówienia
 5. d) niezbędne uprawnienia
 6. e) aktu­alne zaświad­cze­nie z PIIB
 1. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do zaproszenia).

 

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl

Pro­jekt umowy