w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380         z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup ciągnika rolniczego”. 

                                          

I. Infor­ma­c­je ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup ciąg­ni­ka rol­niczego 310–370 KM o nast. para­me­tra­ch:

- sil­nik o pojem­noś­ci 9 litrów

- skrzy­nia typu POWER SHIFT (nie bezstop­niowa)

- resorowana przed­nia oś

- tylne opony o rozmi­arze 710

- łącz­na sze­rokość ciąg­ni­ka poniżej 3 m

- wyda­jność pompy hydraulicznej do 250 l/min

- 4 pary złączy hydraulicznych + szy­b­ki powrót (wol­ny spływ)

- gni­az­do isobus

- zaczep rol­niczy kat. 3

- zaczep do przy­czep jed­noosiowych

- WOM 1000 RPM

- przed­ni bal­ast (bez TUZ i WOM)

- prowadze­nie GPS (posi­adamy włas­ną stację RTK)

- ciąg­nik odpowiada­ją­cy pol­skim przepi­som o ruchu dro­gowym

- fab­rycznie nowy – podać  rok pro­dukcji

 

Ter­min dostawy: do 01.08.2019 r.  lub inny szyb­szy, zapro­ponowany przez oferenta.

 

Adres dostawy: Drob­nin 3A, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  4 kwiet­nia 2019 r. do godz. 11.00  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl .
 3. Zamaw­ia­ją­cy dopuszcza złoże­nie drugiej ofer­ty z opcją wykupu ciąg­ni­ka rol­niczego John Deere 8530 – infor­ma­c­ja o sprzedaży ciąg­ni­ka na stron­ie inter­ne­towej Spół­ki  pod adresem: www.ohz-garzyn.pl w zakład­ce „PRZETARGI
 4. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwaran­cyjnego.
 5. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Alfred Traw­ińs­ki  nr tel. 517–025-708.
 3. Warunk­iem koniecznym dla zawar­cia umowy z wygry­wa­ją­cym prze­targ Ofer­entem jest uch­wała  wyraża­ją­ca zgodę, pod­ję­ta przez wspól­ni­ka Spół­ki Zamaw­ia­jącego, zgod­nie z art. 17 ustawy z dnia 16 grud­nia 2016 r. o zasadach zarządza­nia mie­niem państ­wowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1182) oraz zgod­nie z §17.1.20 Statu­tu Spół­ki Zamaw­ia­jącego.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia