w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup samojezdnego wozu paszowego”

I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34,                    64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup samo­jezd­nego wozu pas­zowego o nast. para­me­tra­ch:

- samo­jezd­ny

-wymi­ary max:  sze­rokość 2,70 m, wysokość 2,75 m

- sys­tem miesza­nia – pio­nowy

- waga z możli­woś­cią odt­warza­nia zadanych dawek na PC

- pojem­ność 16–18 m3 (ład­owność 5–8 ton)

- wysyp dwus­tron­ny (opcjon­al­nie)

- wysyp – reg­u­lowana odległość

- dwustop­niowa pręd­kość miesza­nia

- skręt 900 na odcinku max. 8 m

- fab­rycznie nowy – podać rok pro­dukcji

Proszę o podanie: cza­su załadunku 1 t. kiszon­ki z kukury­dzy, 1 tony słomy z beli, odporność ele­men­tów roboczych na ścieranie, zuży­cie pali­wa na 1 mth/ godz. pra­cy, promień skrę­tu, max. pręd­kość porusza­nia się, ref­er­encji i kon­tak­tów do użytkown­ików ofer­owanych wozów.

Ter­min dostawy: proszę podać możli­wy ter­min dostawy.

 

Adres dostawy: Knyszyn-Zamek 15, 19–120 Knyszyn, gm. Knyszyn, pow. moniec­ki, woj. pod­lask­ie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  29 mar­ca 2019 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl .
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu.
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

 IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69  lub e- mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Dar­iusz Kubasik   nr tel. 603–395-047.
  3. Warunk­iem koniecznym dla zawar­cia umowy z wygry­wa­ją­cym prze­targ Ofer­entem jest uch­wała wyraża­ją­ca zgodę, pod­ję­ta przez wspól­ni­ka Spół­ki Zamaw­ia­jącego, zgod­nie z art. 17 ustawy z dnia 16 grud­nia 2016 r. o zasadach zarządza­nia mie­niem państ­wowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1182) oraz zgod­nie z §17.1.20 Statu­tu Spół­ki Zamaw­ia­jącego.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia