w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup rozsiewacza Amazone ZG-B 8200 Drive”. 

                                         

I. Infor­ma­c­je ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o. Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup rozsiewacza Ama­zone ZG-B 8200 Dri­ve o nast. para­me­tra­ch:

- pojem­ność zbiorni­ka 8200 l

- paki­et wyposaże­nia Dri­ve

- zestaw łopatek rozsiewa­ją­cych OM 24–36 m

- tar­cze rozsiewa­jące do wap­na

- ter­mi­nal steru­ją­cy AMATRON 3

- dwuob­wodowy pneu­maty­czny układ hamul­cowy

- koła 520/85 R42, błot­ni­ki 550/2050

- plan­de­ka składana hydraulicznie

- zestaw rozsiewu granicznego, Lim­iter ZG-B

- sito grube

- zaczep górny, ucho pocią­gowe D=40

- fab­rycznie nowy – podać  rok pro­dukcji

 

Ter­min dostawy: do 30.06.2019 r.  lub inny szyb­szy, zapro­ponowany przez oferenta.

 

Adres dostawy: Drob­nin 3A, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  15 mar­ca 2019 r. do godz. 11.00  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwaran­cyjnego.
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e-mail:

zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Alfred Traw­ińs­ki  nr tel. 517–025-708.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia