w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380     z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup mieszalnika pionowego pasz sypkich”

 

I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34,  64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup mieszal­ni­ka pio­nowego pasz syp­kich o nast. para­me­tra­ch:

- pojem­ność 2 000 kg

- brak odpy­laczy

- poziomy kosz zasy­powy z włas­nym zasi­laniem (sil­nikiem)

- kieszeń bocz­na mieszal­ni­ka

- sil­nik mieszal­ni­ka zamon­towany u góry min. 4 kW

- zasuwy czyszczące dolne

- prze­wody zasi­la­ją­ca o dłu­goś­ci 10 m

- wysyp boczny

- fab­rycznie nowy – podać  rok pro­dukcji

 

Ter­min dostawy: do 05.04.2019 r.  lub inny szyb­szy, zapro­ponowany przez oferenta.

 

Adres dostawy: Drob­nin 3A, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  11 mar­ca 2019 r. do godz. 11.00 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego  i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwaran­cyjnego.
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych p. Woj­ciech Sko­rup­ka  nr tel. 697–720-678.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia