w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup sprzętu rolniczego”. 

 I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34,                  64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup nast. sprzę­tu rol­niczego:

1. Kosiar­ki dyskowej o nast. para­me­tra­ch:

- sze­rokość robocza 8,5 — 9,0 m

- maszy­na zaw­ieszana na przed­ni i tyl­ny TUZ

- do współpra­cy z JD 7530

- maszy­na odpowiada­ją­ca pol­skim przepi­som o ruchu dro­gowym

- bez kondy­cjon­era

- bez przenośników

- fab­rycznie nowa – podać rok pro­dukcji

- ter­min dostawy do: 01.05.2019 r.

 

2. Zgra­bi­ar­ki do zielonek o nast. para­me­tra­ch:

- gwiaz­dowa

- sze­rokość robocza 7 – 8 m

-  oświ­etle­nie dro­gowe

- maszy­na odpowiada­ją­ca pol­skim przepi­som o ruchu dro­gowym

- fab­rycznie nowa – podać rok pro­dukcji

- ter­min dostawy do: 01.05.2019 r.

 

3. Prasy rolu­jącej do słomy o nast. para­me­tra­ch:

- rotor tną­cy – min. 25 noży z zabez­pieczeni­a­mi

- uchyl­na podło­ga

- wałek WOM sze­rokokąt­ny z automaty­cznym zabez­piecze­niem

- aparat do owi­ja­nia siatką

- cen­tralne smarowanie

- ram­pa rozład­ow­cza

- oś tande­mowa z sze­rokim ogu­mie­niem (min. 500 mm)

- kom­put­er steru­ją­cy

- zestaw oświ­etle­nia

- zmi­en­noko­morowa 1,2 – 2 m śred­ni­cy

- maszy­na odpowiada­ją­ca pol­skim przepi­som o ruchu dro­gowym

- fab­rycznie nowa – podać rok pro­dukcji

- ter­min dostawy do: 10.05.2019 r.

 

4.Dostawa i mon­taż ład­owacza czołowego do ciąg­ni­ka ZETOR 12441.21, rok pro­dukcji 2007, VIN: C1244101277J o nast. para­me­tra­ch:

- ład­owacz czołowy TL 260 SLX (względ­nie następ­ca)

- udźwig 1850 kg

- wysokość pod­noszenia min. 3,88 m

- amortyza­tor wysięg­ni­ka

- ram­ka mocu­ją­ca sprzęt typu euro

- autopoziomowanie sprzę­tu

- szu­fla z krokodylem szer. 1,8 m – 2,0 m

- szu­fla uni­w­er­sal­na szer. 1,8 m – 2,0 m

- rama do załadunku balotów (zęby)

- fab­rycznie nowy – podać rok pro­dukcji

- ter­min dostawy i mon­tażu do: 30.04.2019 r.

 

5. Przy­czepa rol­nicza sko­rupowa – 22 m3 o nast. para­me­tra­ch:

- ład­owność tech­nicz­na: 22 tony

- wywrot tyl­ny

- pręd­kość homolo­ga­cyj­na: 40 km/h

- licz­ba osi: 3 (2 skrętne)

- zaw­iesze­nie osi resorowe

- ogu­mie­nie 550/60x22,

- stopa pod­porowa hydraulicz­na

- dłu­gość skrzyni ładunkowej 8,1 m

- sze­rokość skrzyni ładunkowej: 2,2 m

- wysokość skrzyni z nad­stawką: 1,25+0,5 m

- hydraulicznie otwier­ana ściana tyl­na

- dłu­gość całkowi­ta: 10,2 m

- sze­rokość całkowi­ta: 2,55 m

- pomost roboczy

- plan­de­ka ze ste­lażem

- hamulce pneu­maty­czne

- włas­ny układ hydrauliczny

- oświ­etle­nie trans­portowe

- dyszel amorty­zowany

- fab­rycznie nowa – podać rok pro­dukcji

- ter­min dostawy do: 01.07.2019 r.

 

6. Siewnik do zboża o nast. para­me­tra­ch:

- sze­rokość 6 metrów

- składany hydraulicznie

- kom­put­er, omi­janie przeszkód (słupy)

- znaczni­ki hydrauliczne z zabez­pieczeni­a­mi przed uszkodze­niem

- belkę wysiewa­jącą z redli­ca­mi taler­zowy­mi

- zagar­ni­acze pal­cowe

- przed­ni wał oponowy na całej sze­rokoś­ci

- reg­u­lowaną hydraulicznie sekcję talerzy – 2 rzędy

- tyl­ny wał oponowy dog­ni­ata­ją­cy

- zbiornik nasi­en­ny co najm­niej 3500 l

- poje­dynczy aparat wysiewa­ją­cy – napęd elek­tryczny

- kon­tro­la przepły­wu nasion do wszys­t­kich redlic

- napęd hydrauliczny dmuchawy

- hydraulicznie reg­u­lowana włó­ka

- po 3 zawory zamyka­jące ścież­ki

- zaczep do pra­cy  ciąg­nikiem na kołach bliź­ni­aczych

- oświ­etle­nie dro­gowe i do pra­cy w nocy

- hydraulicznie reg­u­lowaną głębokość siewu

- znacznik ścieżek tech­no­log­icznych

- możli­wość wysiewu od 1 do 400 kg

- maszy­na fab­rycznie nowa – podać rok pro­dukcji

- ter­min dostawy do: 01.08.2019 r.

 

Adres dostawy: Drob­nin 3A, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.  

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  4 mar­ca 2019 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego   i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwaran­cyjnego.
  4. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e-mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych p. Alfred Traw­ińs­ki  nr tel. 517–025-708.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia