w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zakup sadzonek drzew. 

  I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot zaproszenia.

Przed­miotem zaproszenia jest zakup 20 szt. sad­zonek drzew należą­cych do gatunków liś­ci­astych takich jak: dąb szy­pułkowy, lipa drob­no­list­na, jesion wyniosły, klon pospoli­ty o obwodach pnia na wysokoś­ci 100 cm wynoszą­cych co najm­niej 10–12 cm

Ter­min zakupu: zapro­ponowany przez oferenta.

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia 27 wrześ­nia 2021 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  1. Ofer­ta powin­na być sporząd­zona czytel­nie w języku pol­skim oraz zaw­ier­ać: a) ter­min real­iza­cji zamówienia, b) cenę net­to i brut­to wyrażoną w PLN za  1 szt

IV. Dodatkowe informacje

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl.