w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.) na zadanie: „Wycinka drzew w m. Oporówko” 

  I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.
 4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Mar­i­anem Jankowskim, nr tele­fonu 65–536-60–69, lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl,

II. Przed­miot zaproszenia.

Przed­miotem zaproszenia jest wycin­ka 9 szt. drzew wraz z ich zaku­pem (sprzedaż drew­na)  i uporząd­kowaniem miejs­ca wycin­ki; drze­wa gatunku topo­la kanadyjs­ka o obwodach 251 cm,209 cm, 173 cm, 182 cm, 214 cm, 139 cm, 174 cm, 152 cm, oraz 183 cm, mier­zonych na wysokoś­ci 130 cm od powierzch­ni zie­mi na dzi­ałce ewid. grun­tu nr 29 w obrę­bie ewid. Oporówko, gmi­na Krzemieniewo.

Oczeki­wany ter­min wyko­na­nia zamówienia: od dnia 15.11.2021 r. do dnia 15.12.2021 r

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia 21 wrześ­nia  2021 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
 1. Ofer­ta powin­na być sporząd­zona czytel­nie w języku pol­skim oraz zawierać:
 2. a) deklarację wyko­na­nia zamówienia.
 3. b) ter­min real­iza­cji zamówienia
 4. c) cenę net­to i brut­to wyrażoną w PLN za czyn­noś­ci objęte przed­miotem zamówienia
 5. d) aktu­al­ny odpis z KRS lub CEIDG

IV. Dodatkowe informacje

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69  lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl.