Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy na polu:

 

- planowana ilość ziar­na: 1500 ton

-świad­cze­nie usłu­gi 20 godz./dobę

- wyda­jność śru­town­i­ka 25t/godz.

- przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 13.09.2021 r. – dopre­cy­zowanie   ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru. (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych )

- koszt należy podać w rozbi­ciu: maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem + paliwo

 

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.

 

Ofer­ty należy przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34

64–120 Krzemie­niewo

 

-  lub pocztą elek­tron­iczną na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty należy przesłać do dnia  19.08.2021 r. do godz. 1000.

Ofer­ta powin­na być wiążą­ca nie krócej niż miesiąc od daty jej złożenia.

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn. Szczegółowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu 603–395-047.

 

Zamówie­nie po zaak­cep­towa­niu ceny.