w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup urządzenia wielo­funkcyjnego (kserokopi­ar­ka) szt. 1

 I. Infor­ma­c­je ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot przetargu.

Przed­miotem zaproszenia  jest zakup urządzenia wielo­funkcyjnego – kserokopiarki.

Para­me­try tech­niczne – zał. nr 1 do zaproszenia.

Adres dostawy:

-  Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia  9 sierp­nia 2021 r. do godz. 1000 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl
  3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego  i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwarancyjnego.

IV. Dodatkowe informacje

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
  2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tel. 65–536-60–69 lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Artur Hof­man nr tel. 65–56-36–60-56.

Para­me­try techniczne