w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Wykonanie utwardzenia przy budynkach inwentarskich w Górznie” 

I. Informacje ogólne.

  1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.
  4. Złoże­nie ofer­ty jest możli­we po doko­na­niu oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu  z p. Dar­iuszem Kubasikiem, nr tele­fonu 603–395-047.

II.Przedmiot zaproszenia.

Przed­miotem zaproszenia jest wyko­nanie utwardzenia przy budynkach inwen­tars­kich w Górznie

Zakres prac dostęp­ny w siedz­i­bie Spółki.

Oczeki­wany ter­min wyko­na­nia zamówienia: do dnia 30.10.2021 r. lub inny  zaproponowany

przez oferenta.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

  1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia 16 sierp­nia 2021 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
  2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl

IV. Dodatkowe informacje

  1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
  2. Szczegółowe warun­ki prze­tar­gu dostęp­ne są w siedz­i­bie Organizatora.
  3. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69  lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl,  w spraw­ie zakre­su prac  Dar­iusz Kubasik nr tel. 603–395-047.