w trybie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu Van”. 

I. Informacje ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn   ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.
 4. Budżet Orga­ni­za­to­ra przewidziany w prze­tar­gu: 70.000,00 zł netto.

II. Przed­miot przetargu.

Przed­miotem prze­tar­gu jest zakup samo­chodu osobowo-dostaw­czego o nast. parametrach:

 • nowy typu Van – 2‑osobowy
 • nad­wozie w kolorze białym
 • radio
 • diesel
 • moc sil­ni­ka pow. 85 km
 • ściana dzi­ałowa zabudowana
 • skrzy­nia ładunkowa – zin­te­growana wykładz­i­na podłogowa

 

Proszę o podać: dostęp­ność, rocznik, pojem­ność sil­ni­ka, ilość drzwi, pojem­ność skrzyni ładunkowej (oraz wymi­ary skrzyni: wysokość , sze­rokość, długość).

 

Ter­min dostawy: najszyb­szy, zapro­ponowany przez oferenta.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia oferty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę w PLN do dnia 10 sierp­nia 2021 r. do godz. 11.00   w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możli­wość przesła­nia ofert za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej zakupy@garzyn.pl .
 3. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji, infor­ma­cję na tem­at ser­wisu gwaran­cyjnego i pog­waran­cyjnego (odległość od siedz­i­by zamaw­ia­jącego) oraz kosz­ty ser­wisu gwarancyjnego.

IV. Dodatkowe informacje

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert niejawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie zaproszenia p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69  lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl, w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Dar­iusz Kubasik  nr tel. 603–395-047.