OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN” Sp. z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34,
64–120 Krzemie­niewo
zaprasza uprawnione pod­mio­ty do składa­nia ofert na wyko­nanie wyce­ny sprzę­tu:

 

1. Ciąg­nik rol­niczy John Deere 8530, rok pro­dukcji 2009, nr inwen­tar­zowy 107/6/746.

 

 

 

Ofer­ta powin­na zaw­ier­ać:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (fir­mę) i siedz­ibę oferenta.
2. Ofer­owaną ceną za wyko­nanie usłu­gi.
3. Kserokopię/skan doku­men­tów upraw­ni­a­ją­cych Oferenta do wykony­wa­nia zamówienia.
4. Ter­min real­iza­cji zamówienia – prefer­owany do dnia 25.02.2019 roku lub inny wskazany przez wykon­aw­cę.

Ofer­ty należy złożyć do dnia 18.02.2019 r. do godz. 10.00
w siedz­i­bie spół­ki pod adresem:
Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “GARZYN” Sp. z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34,
64–120 Krzemie­niewo
lub za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej na adres:
zakupy@garzyn.pl

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn. Dodatkowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać pod nr tele­fonu (65) 5 366 069 – oso­ba do kon­tak­tu Mar­i­an Jankows­ki.