I. Infor­ma­c­je ogólne. 

1. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.

2. Orga­ni­za­tor
zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez
poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot oferty.

1.Przedmiotem ofer­ty jest zakup ziar­na kukury­dzy z pola ze zbiorów 2019 w iloś­ci 2.000 ton

- cenę proszę podać na 30% wilgo­t­noś­ci z transportem

2. Ter­min dostawy:  zaproponowany […]