Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 2000 ton RZEPAKU OZIMEGO  ze zbiorów 2020.

Ofer­owana ilość 2000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­nie 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przyczyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe OHZ — Drob­nin nr 3a, 64–120 Krzemieniewo.

Załadunek od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym potwierdze­niu możli­woś­ci załadunku. Środ­ki trans­portu kupu­jącego. Możli­wy odbiór od 12.01.2021 do 31.05.2021 roku lub inny złożony w ofercie.

Ofer­ty należy składać w formie pisem­nej w siedz­i­bie Spół­ki lub elek­tron­icznie na adres    sekretariat@garzyn.pl  poda­jąc cenę net­to za 1 tonę w PLN, potrące­nia za zaole­je­nie, dopłaty za jakość oraz deklarowaną ilość ton do zakupu. Ofer­ty do dnia 12.01.2021 do godz.15.00. Z wybranym ofer­entem zostanie zawarta umowa kup­na — sprzedaży.

Zas­trzegamy sobie możli­wość wyboru najlep­szej ofer­ty przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert, ze wzglę­du na możli­wy krót­ki okres związa­nia otrzy­maną ofer­tą lub zmi­any na rynku produktu.