Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. OFERUJE DO SPRZEDAŻY  300 ton ziar­na pszenży­ta ze zbioru 2020 roku z gospo­darst­wa Knyszyn-Zamek 15 (19–120 KNYSZYN, woj. pod­lask­ie). Odbiór z gosp. Knyszyn-Zamek trans­portem kupu­jącego po pod­pisa­niu umowy.  Odbiór możli­wy od 29.03.2021  do 30.04.2021 roku. Zas­trzegamy sobie pra­wo sprzedaży w całoś­ci lub części.

Ofer­ty zaw­ier­a­jące cenę net­to za 1 tonę , deklarowaną ilość zakupu oraz ter­min odbioru proszę kierować na adres mailowy sekretariat@garzyn.pl

Ofer­ty do dnia 25.03.2021 do godz.13.oo.

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przyczyny.