Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. OFERUJE DO SPRZEDAŻY  100 ton ziar­na pszenży­ta ze zbioru 2019 roku z gospo­darst­wa Knyszyn-Zamek 15 (19–120 KNYSZYN, woj. pod­lask­ie). Odbiór z gosp. Knyszyn-Zamek trans­portem kupu­jącego po pod­pisa­niu umowy.  Odbiór możli­wy od 23.06.2020 do 30.06.2020 roku. Ofer­ty zaw­ier­a­jące cenę net­to za 1 tonę proszę kierować na adres mailowy sekretariat@garzyn.pl Ofer­ty do dnia 22,06,2020. Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przy­czyny.