Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton PSZENICY  ze zbiorów 2019. Para­me­try: białko min.12%, gęs­tość min.72kg/hl, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci, zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przy­czyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe OHZ — Drob­nin nr 3a, 64–120 Krzemie­niewo.

Załadunek od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym potwierdze­niu możli­woś­ci załadunku. Środ­ki trans­portu kupu­jącego. Możli­wy odbiór od 23.06.2020 do 07.07.2020 roku.

Ofer­ty należy składać w formie elek­tron­icznej na adres    sekretariat@garzyn.pl  poda­jąc cenę net­to za 1 tonę w PLN oraz deklarowaną ilość ton do zakupu. Ofer­ty do dnia 22.06.2020 do godz.13.30.