Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton PSZENICY kon­sump­cyjnej ze zbiorów 2021 o para­me­tra­ch : białko pow.12,5%, gęs­tość min.76kg/hl, licz­ba opada­nia pow.220 s, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­na par­tia 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przyczyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe OHZ — Drob­nin nr 3a, 64–120 Krzemieniewo.

Załadunek od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym potwierdze­niu możli­woś­ci załadunku. Środ­ki trans­portu kupu­jącego. Ter­min odbioru- wrze­sień 2021.  Z wybranym ofer­entem zostanie zawarta umowa kup­na — sprzedaży.

Ofer­ty należy składać w formie elek­tron­icznej na adres   sekretariat@garzyn.pl  poda­jąc cenę net­to za 1 tonę w PLN, deklarowaną ilość ton oraz ter­min odbioru. Ofer­ty do dnia 02.09.2021 do godz.13.00.

Zas­trzegamy sobie możli­wość wyboru najlep­szej ofer­ty przed upły­wem ter­minu składa­nia ofert, ze wzglę­du na możli­wy krót­ki okres związa­nia otrzy­maną ofer­tą lub zmi­any na rynku produktu.