OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN

Spół­ka z o.o.

z siedz­ibą w Garzynie ul. Leszczyńs­ka 34

64–120 Krzemie­niewo

 

ogłasza prze­targ nieogranic­zony na sprzedaż nw. sprzę­tu:

Mar­ka i typ maszyny Cena wywoław­cza net­to  VAT Wadi­um Postąpi­e­nie
1. Ciąg­nik rol­niczy John Deere 8530, rok prod. 2010 177.700,00  zł 40.871,00 zł 22.000,00 zł 2.200,00 zł

 

 

Prze­targ odbędzie się w dniu 03.04.2019 r. o godz. 1100 na tere­nie Gospo­darst­wa Garzyn w Garzynie.

Sprzęt moż­na oglą­dać w dniu 02.04.2019 r. w godz. 800 – 1400 w Gospo­darst­wie Garzyn.

 

Warun­ki udzi­ału w prze­tar­gu:

- wpłace­nie wadi­um w wysokoś­ci 10 % ceny wywoław­czej sprzedawanego skład­ni­ka majątku trwałego,

w  zaokrą­gle­niu do pełnych tys. zł, w gotów­ce w dniu prze­tar­gu  od godz. 900 do 1030 w siedz­i­bie Spół­ki Garzyn, ul.

Leszczyńs­ka 34  lub  na  rachunek bankowy w BGŻ BNP Paribas S.A. O/Leszno  26 2030 0045 1110 0000 0023

5250 najpóźniej  do dnia 02.04.2019 r.

- wadi­um przepa­da na rzecz Spół­ki jeżeli żaden z uczest­ników prze­tar­gu nie zaofer­u­je ceny  wywoław­czej

- wadi­um złożone przez ofer­en­tów, których ofer­ty nie zostaną przyjęte, zostanie zwró­cone bezpośred­nio po doko­na­niu

wyboru ofert

- wadi­um złożone przez naby­w­cę zostanie zara­chowane na poczet ceny

- wadi­um przepa­da na rzecz Spół­ki, jeżeli ofer­ent, którego ofer­ta zostanie przyję­ta, uchyli się od zawar­cia umowy

- naby­w­ca jest obow­iązany zapłacić cenę naby­cia niezwłocznie po zawar­ciu umowy bądź w ter­minie wyz­nac­zonym

przez prowadzącego prze­targ, nie dłuższym niż 14 dni

- naby­w­ca, który w ter­minie nie uiś­ci ceny naby­cia, traci prawa wynika­jące z przy­bi­cia oraz złożone wadi­um

 

Warunk­iem koniecznym dla zawar­cia umowy z wygry­wa­ją­cym prze­targ Ofer­entem jest uch­wała wyraża­ją­ca zgodę, pod­ję­ta przez wspól­ni­ka spół­ki Orga­ni­za­to­ra prze­tar­gu, zgod­nie z art. 17 ustawy z dnia 16 grud­nia 2016 r. o zasadach zarządza­nia mie­niem państ­wowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1182) oraz zgod­nie z §17.1.20 Statu­tu Spół­ki Orga­ni­za­to­ra prze­tar­gu.

Dodatkowe infor­ma­c­je spraw­ie prze­tar­gu pod nr tele­fonu 65–536-60–69, w spraw­ie sprzę­tu pod nr tel. 517–025-708

 

Zas­trzegamy sobie pra­wo do unieważnienia prze­tar­gu bez poda­nia przy­czyn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA