Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

uprze­jmie infor­mu­je, że w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­n­iu się koron­awirusa — COVID 19

roz­mowy kwal­i­fika­cyjne zosta­ją przełożone na ter­min późniejszy.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się z wybrany­mi osoba­mi.