ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup piel­ni­ka do uprawy międzyrzędowej” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli […]

SPRZEDAŻ PSZENICY KONSUMPCYJNEJ ZE ZBIORÓW 2020.

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton PSZENICY  ze zbiorów 2020. Śred­nie para­me­try: białko 14%, gęs­tość 76kg/hl, licz­ba opada­nia 250 s, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­na par­tia 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kontrahentami, […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup hederu do silosokom­ba­jnu KRONE BIG X 650” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem przetargu […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.) na zadanie: „Zakup hederu do kukury­dzy — omłot” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

SPRZEDAŻ RZEPAKU Z 2020 ROKU.

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 2000 ton RZEPAKU OZIMEGO  ze zbiorów 2020.

Ofer­owana ilość 2000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­nie 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przyczyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe OHZ […]

SPRZEDAŻ PSZENŻYTA Z GOSPODARSTWA KNYSZYN

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. OFERUJE DO SPRZEDAŻY  500 ton ziar­na pszenży­ta ze zbioru 2020 roku z gospo­darst­wa Knyszyn-Zamek 15 (19–120 KNYSZYN, woj. pod­lask­ie). Odbiór z gosp. Knyszyn-Zamek trans­portem kupu­jącego po pod­pisa­niu umowy.  Odbiór możli­wy od 12.01.2021  do 28.02.2021 roku.

Ofer­ty zaw­ier­a­jące cenę net­to za 1 tonę oraz ter­min odbioru proszę kierować na adres mailowy sekretariat@garzyn.pl

Ofer­ty do dnia […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

 

Usłu­gowe kosze­nie zbóż i rzepaku  „ŻNIWA 2021” – areał ok. 1300 ha „+ — 15%”

- usługę należy wykon­ać bez szarpacza słomy 5 kom­ba­j­na­mi wyposażony­mi  w rozrzut­nik plew

- pali­wo niezbędne do wyko­na­nia usłu­gi zapewni Zamawiający.

- omłot odby­wać się będzie wspól­nie z 2 kom­ba­j­na­mi Zle­ca­jącego,  ewentualnie […]

OFERTA SPRZEDAŻY RZEPAKU OZIMEGO ze zbiorów 2020r.

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton RZEPAKU OZIMEGO  ze zbiorów 2020.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­nie 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przyczyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe OHZ […]

SPRZEDAŻ PSZENICY ZE ZBIORÓW 2020

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton PSZENICY  ze zbiorów 2020. Para­me­try: białko 14%, gęs­tość 76kg/hl, licz­ba opada­nia 300 s, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­na par­tia 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia […]

Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE O CENĘ   Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup mate­ri­ału siewnego kukurydzy.